ග්‍රාම නිලධාරි වසම්

Details of Grama Niladari

Division No

Grama Niladhari Division

Name of the Grama Niladhari

Contact No.

96

Kumbalwella South

Mr.Y.P.G.Jagath Kumara

DSC02649

0718284947

96-A

Mahamodara

Mrs. M.S.Thenuwara

DSC02735

0773252125

96-B

Galwadugoda

Mr. J.A.D.Dhammika (Act.)

IMG 1150

0714464900

96-C

Kaluwella

Mr.S.P.Swarnasiri

DSC02613

0775480704

96-D

Fort

Mr. M.K.N.Sampath (Act.)

DSC02576

0718234020

96-E

Richmond Hill

Mr. Y.P.G.Jagath Kumara

DSC02649

0718284947

96-F

Kandewatta

Mr.G.G.Wickramathilaka

DSC02629

0776562829

96-G

Chinagarden

Mr. M.K.N. Sampath

 DSC02576

0718234020

96-H

Minuwangoda

Mr. L.S.Pathmasiri

b dumy

0779494443

96-I

Osanagoda

Mrs. M.H.Thenuwara

DSC02735

0773252125

96-J

Kumbalwella North

Mrs. N.G.Ajith Kumara

DSC02652

0711978837

97

Kongaha

Miss. M.A.Shirani

DSC02644

0771595191

97-A

Weliwatta

Mr. J.A.D.Dhammika

IMG 1150

0714464900

97-B

Madapathala

Mr. S.L.Nisshanka

b dumy

0771688220

97-C

Pokunawatta

Mr. B.G.Dewakeerthi

DSC02684

0714294178

0718703177

97-D

Dangedara East

Mr. P.B. Sunil

DSC02615

0716455143

98-A

Madawalamulla North

Mr. M.K.G.J.Chandralal

 DSC02634

0714464976

98

Madawalamulla South

Mr. R.G.Thilakarathna

DSC02682

0775377440

98-B

Bataganvila

Mr. R.G.Thilakarathna

DSC02682

0775377440

98-C

Sangamittapura

Mr. H.G.Neranja

neranjan

0715375087

98-D

Dangedara West

Mr. P.B.Sunil

DSC02615

0716455143

99

Magalle

Mr. L. Kalansooriya

b dumy

0771130452

99-A

Thalapitiya

Mr. U.G.Chandrarathna

DSC02645

0777890321

99-B

Pettigalawatta

Mr. M.A.D. De Silva

DSC02719

0779089400

99-C

Makuluwa

Mr. L. Kalansooriya

b dumy

0771130452

99-D

Dewathura

Mr. R.H.A.Pushpakumara

DSC02618

0770082595

100

Katugoda

Mrs. L.I.A.Samarajeewa

DSC02754

0712125848

100-A

Dewata

Mr. Pushpakumara

DSC02618

0718360967

101

Maitipe

Mrs. M.P.Vithanage

DSC02619

0777470404

101-A

Deddugoda South

Mr. S.L.Nishshanka

b dumy

0771688220

101-B

Milidduwa

Mrs. T.H.A.I.Priyanthi

DSC02740

0719495196

101-C

Deddugoda North

Mr. B.G.Dewakeerthi

 DSC02684

0718703177

0714294178

101-D

Welipatha

Mr. D.L.H.K. Karunarathna

DSC02823 copy

0773774153

101-E

Maligaspe

Mr. B.M.Theekshan

DSC02637

0710885000

0777036385

102

Dadella West

Mrs. A.M.H.P. Athugala

IMG 1179

0716271706

102-A

Dadella East

Mr. Dileep Chaminda

DSC02640

0718302058

102-B

Walauwatta

Mrs. B.P.I.Krishanthi

DSC02654

0716209765

102-C

Siyambalagahawatta

Mrs. B.P.I.Krishanthi

DSC02654

0716209765

103

Gintota West

Miss. G.L.D. Chandima

IMG 1191

0719731744

0772337062

103-A

Gintota East

Mr. K.G.D Chaminda

IMG 1191

0718302058

105

Welipitimodara

Mr. A.M.A.Indrajith

DSC02823 copy

0768458335

106

Kurunduwatta

Mr. B.A.Sunil

DSC02756

0771176852

107

Piyadigama

Mr. A.T.K.Panditharathna

DSC02744

0722662065

107-A

Bope North

Mrs. N.R.Jayasekara

jayasekara

0772890339

108

Ukwattta East

Mrs. B.D.Madushani

DSC02646

0714316734

108-A

Mahahapugala

Mrs. Y.P.Abenarayana

DSC02742

0717245624

108-B

Ukwatta West

Mrs. B.D.Madushani (Act.)

DSC02646

0714316734

119

Bope West

Mr. J.A.R.Pathirana

pathirana

0779150370

119-A

Bope East

Mr. U.G.Chandrarathna

DSC02645

0777890321

130

Eththiligoda south

Miss. H.A.I.Hansani

IMG 11981

0775622544

0712938900

මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

Click here to view details

Scroll To Top