User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ප්‍රාදේශීය ලේකම්


          

නම -

 

 අයි. හිමාලි රත්නවීර මහත්මිය

සුදුසුකම්

 
රැකියා ඉතිහාසය

 ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බද්දේගම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ලුණුගම්වෙහෙර

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් - හම්බන්තොට

සහකාර අධ්‍යක්ෂ - වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර කොමසාරිස් - අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන)

සහකාර අධ්‍යක්ෂ - අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

රාජ්‍ය කළමණාකරන සහනාර - රාජ්‍ය සේවා කොමිශන් සභාව

රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර - හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 Mr.Chathura නම ‍කේ. චතුර මිහිදුම් මහතා
සුදුසුකම්
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය  (IUJ, Japan - 2015)
 • විද්‍යාවේදී උපාධිය (‍භෞතික විද්‍යා) කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය - 2007
 • ඊ-රාජ්‍ය පිළිබඳ පශ්චාත් ඩිප්ලෝමා (PIM - 2013)
 • රාජ්‍ය පරිපාලන පිළිබඳ  ඩිප්ලෝමා (SLIDS)
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නියාගම
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හික්කඩුව
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නෙළුව

ගණකාධිකාරි

Accountant නම

ඒ.කේ.පී.කේ.ජයසිරි මහතා

සුදුසුකම්  
 • ICSL (Intermediat)
 • A.A.T(සාමාජික)
 • ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා
 • ප්‍රසම්පාදන ඩිප්ලෝමා
රැකියා ඉතිහාසය  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 DSC02638 නම සී.නිලානි සිල්වා මහත්මිය
සුදුසුකම්
 •  වානිජවේදී (විශේෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
 • උපජාතික මට්ටමේ සංවර්ධන සැලසුම්කරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව
 • සංවර්ධන අධ්‍යාපන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව
 • ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව - ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය
රැකියා ඉතිහාසය
 •  RDP   ව්‍යාපෘතිය කළුතර
 •  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කළුතර
 • දකුණු පළාත් ග්‍රාමිය සංවර්ධන ව්‍යාපාතිය
 • ද්ස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ගාල්ල

පරිපාලන නිලධාරී

 ao නම

ඒ.පී.සී.ගෝතමී මහත්මිය

සුදුසුකම්
 • කළමනාකරණ අධිශ්‍රේණිය - 2007
 • කාර්යාල කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාව - ශ්‍රී.ල.සං.ප.ආ
කියා ඉතිහාසය
 •  මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ - 1996-2005
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, හම්බන්තොට 2005-2008
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, අගුණුකොළපැලැස්ස 2008-2016
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කඩවත්සතර ගාල්ල 2016 සිට

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

  dayal නම ඩී.එල්.දයාල් ද සිල්වා මහතා
සුදුසුකම්
 • නීතිවේ දී උපාධිය (OUSL)
 • වෘත්තීය සමාජ වැඩ ඩිප්ලෝමාව(N.I.S.D.)
 • ග්‍රාම නිලධාරී සේවයේ - අධිශ්‍රේණිය - 2006
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිළධාරී - හික්කඩුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 1993-2008
 • ග්‍රාම නිළධාරී - අක්මීමන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2008-2012
 • ග්‍රාම නිළධාරී -ගෝනපිනුවල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2012-2013
 • පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි ගාල්ල කඩවත්සතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2013 සිට මේ දක්වා
 භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ඉංග්‍රීසි)
  maheshi නම එම්.ඒ.ගුණසේකර මහත්මිය
 සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

ANOJA නම

එස්.අනෝජා දමයන්ති ද සිල්වා මහත්මිය

සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  
 අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්
  නම
 සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  
     
     

 

Scroll To Top