අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

19
මැයි2018
විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන්

විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන්

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

19
මැයි2018

ග්‍රාම සංවර්ධන කාන්තා අභිවෘද්ධි මධ්‍යස්ථාන පුහුණු පාඨමාලාවන් සඳහා බඳවා ගැනීම

ග්‍රාම සංවර්ධන කාන්ති අභිවෘද්ධි මධ්‍යස්ථාන පුහුණු පාඨමාලාවන්...

19
මැයි2018
ශරීර සුවතා වැඩසටහන

ශරීර සුවතා වැඩසටහන

  ශරීර සුවතා වැඩසහන් පහත සඳහන් දිනයන්හිදී...

28
අගෝ2017

Divisional Secretaries meeting

Divisional Secretaries meeting of Galle District was...

Scroll To Top